Welcome幸运飞艇为梦而年轻!

清洁生产相关信息公布

2019-04-14

一、企业名称:南京泉峰汽车精密技术股份幸运飞艇
二、法人代表:潘龙泉
三、所在地址:南京市江宁区秣陵街道将军大道159号(江宁开发区)
四、使用有毒有害原料的名称、数量、用途:不涉及
五、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量:不涉及
六、危险废物的产生和处置情况(2018年):
废物名称        危废类别                                                危废代码         产生量
废灯管            HW29含汞废物                                     900-023-29    1吨
废有机溶剂     HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物       900-404-06    13.08吨
含油废物        HW49其他废物                                      900-041-49    50吨
废桶               HW49其他废物                                      900-041-49    648只
污泥               HW08废矿物油与含矿物油废物              900-210-08    216.66吨
废油               HW08废矿物油与含矿物油废物              900-249-08    2吨
废乳化液        HW09油/水、烃/水混合物或乳化液        900-006-09    82.86吨

序号          利用处置单位名称                  许可证编号 利用处置废物名称 利用处置方式 利用处置量
1 常州市锦云工业废弃物处理幸运飞艇 JSCZ0411OOD009-3 废有机溶剂/900-404-06 D16 13.08吨
2 常州市锦云工业废弃物处理幸运飞艇 JSCZ0411OOD009-3 污泥/900-210-08 R9 196.14吨
3 常州市锦云工业废弃物处理幸运飞艇 JSCZ0411OOD009-4 污泥/900-210-08 R9 3.81吨
4 南京乾鼎长环保能源发展幸运飞艇 JSNJ0115OOD016-1 污泥/900-210-08 R9 16.79吨
5 南京乾鼎长环保能源发展幸运飞艇 JSNJ0115OOD016-1 废油/900-249-08 R9 2吨
6 常州市锦云工业废弃物处理幸运飞艇 JSCZ0411OOD009-3 废乳化液/900-006-09 D16 78.86吨
7 常州市锦云工业废弃物处理幸运飞艇 JSCZ0411OOD009-4 废乳化液/900-006-09 D16 4吨
8 常州市锦云工业废弃物处理幸运飞艇 JSCZ0411OOD009-3 废灯管/900-023-29 C5 1吨
9 南京乾鼎长环保能源发展幸运飞艇 JSNJ0115OOD016-1 废桶/900-041-49 R4 371只
10 南京乾鼎长环保能源发展幸运飞艇 JSNJ0115OOD016-1 含油废物/900-041-49 R9 50吨
11 南通天地和环保科技幸运飞艇 JSNT0681OOD018-1 废桶/900-041-49 C3 277只

七、依法落实环境风险防控措施情况:
a.生产过程中产生的污水,经内部污水处理站预处理,达到排放标准后,排入市政污水管网;生活污水经化粪池处理后,排入市政污水管网;
b.废气经水幕除尘装置处理后排入大气;
c.危险废物全部委托持有“危险废物经营许可证”的单位进行处置。

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      2019.03.25

< 返回
语言 - 中文

关于我们

能力&技术

产品

职业生涯

联系人